הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

צוות צרכנות
כמנהגנו, גם השנה, לקראת חג הפסח, אנו יוצאים במבצע הנחות לרכישת תווי קנייה של שופרסל (תו הזהב), המכובדים ברשתות שיווק שונות, בכפוף למגבלות ותנאים שונים, שחלקם מפורט להלן.
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין") מזמינה בזה הצעות למכרז למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרשות. במכרז יבחרו כ- 46 זוכים בשישה תחומי שירות המפורטים בתנאי המכרז. מספר הזוכים בכל תחום שירות מפורט במכרז. ניתן להגיש הצעה לתחום שירות אחד בלבד. השירותים המשפטיים יינתנו בהיקף ארצי, או למרחב מסוים של הרשות, והכל כפי שמפורט במכרז. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב עד לתאריך 9.3.2021. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 6.4.2021.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית, ביום הבחירות בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת כמפורט להלן.
יהודית ליאני| ממונה תחום בחינות, עורכי דין זרים ועורכת אתר מתמחים
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
יהודית ליאני| ממונה תחום בחינות, עורכי דין זרים ועורכת אתר מתמחים
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
יהודית ליאני| ממונה תחום בחינות ,עורכי דין זרים ועורכת אתר מתמחים
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
משרד המשפטים
משרד המשפטים מודיע על הקמת מאגר מועמדים לחברות במגוון ועדות המתמנות על ידי שר המשפטים, בהתאם לסמכות הנתונה לו בדברי חקיקה שונים, במטרה לאתר מועמדים לתפקיד חברי ועדה ונציגי ציבור בעלי ניסיון בתחומים מגוונים. את המסמכים הנדרשים יש להגיש לא יאוחר מיום 24 בפברואר 2021.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך להחלטת הממשלה מיום 31.01.2021, מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, שמפורטת בהודעה הנזכרת והמצורפת בזה, מוארכת עד ליום 04.02.2021.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
בהמשך להחלטת הממשלה מיום 19.01.2021, מתכונת הפעילות בבתי הדין כפי שפורסם, מוארכת עד ליום 31.01.2021.
דף מס' 1 מתוך 105 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון