הודעות ועדכונים

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

15.09.2020

השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין נוכח החלטת ממשלה 376 (מיום 13.9.2020), וזאת על דעת נשיאת בית המשפט העליון, כב’ השופטת אסתר חיות, ובתיאום עם שר המשפטים, חה"כ אבי ניסנקורן.

ביום 13.9.2020 החליטה ממשלת ישראל על נקיטת פעולות שונות לשם בלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה. בהתאם לדין ולהוראות שנקבעו בנדון, החלטת הממשלה לא חלה ישירות על הרשות השופטת נוכח עקרון הפרדת הרשויות. זאת ועוד, השתתפות בהליך שיפוטי היא אחד החריגים שקבועים בסעיף 7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020, למגבלות שרשאית להטיל ממשלת ישראל על היציאה למרחב הציבורי.

 

עם זאת, כנגזרת של החלטת הממשלה הנזכרת והשפעת המגבלות המוטלות בה על הציבור, על השירות הציבורי, על התחבורה הציבורית, על מערכת החינוך וכיוצא בזה, הרשות השופטת נערכת למצב דברים שלפיו יהיה צורך בהתאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין בתקופה זו.

 

המגבלות שנקבעו בהחלטת הממשלה הנזכרת, לרבות המשך פעילות המגזר הפרטי בתנאים מסוימים, כמו גם השירות החיוני שמעניקה הרשות השופטת בכל עת ושיפור ההיערכות מהגל הראשון של ההתמודדות עם הנגיף, כל אלה אינם מצדיקים בעת הזו צמצום גורף של כלל פעילות הרשות השופטת בדמות הכרזה על מצב חירום מיוחד.

 

עם זאת, וכחלק מההתאמה לנסיבות, החל ממועד תחילת ההגבלות, ועד לתאריך 1.10.2020 (כולל) תהא מתכונת הפעילות כדלהלן:

א. בעלי דין אשר עניינם צפוי לידון במהלך תקופת תוקפה של החלטת הממשלה ואשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם מטעמים הקשורים במגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה – רשאים לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מתאימה.

ב. בקשות דחייה כאמור תידונה על ידי בתי המשפט ובתי הדין תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה והאילוצים והמגבלות הנובעים ממנו.

ג. בעלי דין המחויבים בנקיטת פעולה בסדרי דין או בהתאם להחלטת בית המשפט או בית הדין, ואשר נמנע מהם לפעול כאמור נוכח המגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה – רשאים אף הם לפנות בבקשה מתאימה, אשר תטופל בהתאם לשיקול דעת בית המשפט או בית הדין, כמפורט לעיל.

ד. יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית המשפט או בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת.

ה. בתי המשפט ובתי הדין יבחנו דחייה יזומה של דיונים מרובי קהל ובלבד שאין בדחייתם כדי לגרום לנזק ממשי לבעלי הדין.

בהתאם להוראות הדין, מיום 2.10.2020 ועד ליום 10.10.2020 חלה פגרת סוכות ולפיכך בתקופה זו יחולו הכללים החלים בתקופת הפגרה.

הודעה זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל – תבוא על כך הודעה נפרדת.

 

בכבוד רב,

יגאל מרזל

 

להודעה הרשמית לחצו כאן

 

קובץ להורדה
courts_activities_update_150920.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון