מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
מציע אשר בכוונתו להשתתף בכנס המציעים כאמור בהודעה מיום 18.5.21, בעוד שהגעתו לכנס כאמור הינה באופן עצמאי וללא שימוש באמצעים שתעמיד לכך לשכת עורכי הדין וכן כי אין בכוונתו ללון במלון בו תקיים לשכת עורכי הדין את הכנס כאמור, אינו נדרש לשאת בעלות כאמור בסעיף 2 להלן.
לשכת עורכי הדין בישראל
בתוך כך, וכתנאי סף להשתתפות מציעים בהליך המכרז הצפוי, קובעת לשכת עורכי הדין כי מציע אשר יהא מורשה להשתתף בהליך המכרזי כאמור הינו מציע אשר השתתף, על חשבונו, בכנס מציעים שבקשר עם המכרז הצפוי כאמור, שתקיים לשכת עורכי לקיים ביום רביעי ה- 2.6.2021 בשעה:16:00 במסגרת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין לשנת 2021, המתקיים בעיר אילת.
מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 24.5.2021.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לכל שאלות ההבהרה שנשאלו בהתאם למסמכי המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 02/2021 לביצוע עבודות ומתן שירותים לאספקת ציוד טכני, התקנה והפעלה בחדר אולפן ללשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 18.3.2021 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 03/2021 לביצוע עבודות ומתן שירותים להקמת, עיצוב ותפאורת חדר אולפן ללשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 18.3.2021 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 1/2021 למתן שירותי צילום למחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 11.3.2021 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
ביחס לאמור במסמכי המכרז לרבות בנספח 7 שהינו מפרט השירותים, הכלול במסמכי המכרז, הרי שהצעת המחיר שמטעם המציעים לא תביא בחשבון מתן שירותי הגהה ועריכה לשונית וכן שירותי הדפסה של כתב העת, אשר אילו יתבצעו על ידי המזמינה עצמה.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 9/2020 לשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין במיזם הוצאה לאור של כתב העת הפרקליט (להלן: "המכרז"). הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח’ דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 14.1.2021 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפניית לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז") אשר פורסם ביום 25.10.2020, מבקשת לשכת עורכי הדין לתקן בזאת טעויות סופר שנפלו במסגרת מסמכי המכרז ולהודיע כדלקמן:
דף מס' 1 מתוך 13 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון