מבקר הלשכה

מבקר/ת הלשכה ונציב פניות הציבור נבחר/ת ע"י המועצה הארצית מכוח חוק לשכת עוה"ד בבחירות חשאיות לתקופה של שבע שנים.

 

פרטי התקשרות:

מר אמיר ויזל

מבקר הלשכה  

כתובת: משרדי הלשכה ברח' דניאל פריש 3, תל אביב

דוא"ל: Bicoret@israelbar.org.il  

פקס: 1-533-6361342

 

על המועצה הארצית למנות עובד הלשכה, כמבקר פנימי וכנציב פניות הציבור. המבקר רשאי לקבל כל חומר וכל מידע הנחוץ לו לצרכי עבודתו – כולל מידע חסוי, תחת המגבלות הקבועות בדין לגבי המורשים לקבל מידע כזה.
המועצה הארצית תמנה ללשכה ועדת ביקורת, שתבחן את מערך הביקורת הפנימית ותפקודו של המבקר הפנימי; תעמוד על הליקויים ותיקונם; תדון ותמליץ למועצה על תוכנית העבודה שתוגש לה; תיקבע את המשאבים הנחוצים לביקורת ותקבע הסדרים לטיפול בתלונות העובדים והציבור.
ועדת בקורת
כפי שאושר בישיבת המועצה הארצית של הלשכה ביום 30.3.2022.
במסגרת בנייתה של מערכת הביקורת הפנימית של הלשכה, יערך בלשכה ובמחוזות סקר סיכונים לצורך בנייתה של תוכנית ביקורת רב שנתית מבוססת סיכונים.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2022, לרבות נושאי הבקורת, רמת חשיבותן והיקף השעות הצפוי לביצוען.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, בוצעה ביקורת בוועדות האתיקה, כנושא ליבה שנתי וקבוע. הביקורת הסתיימה בשני מחוזות, מרכז וצפון, המסוכמים בדוח זה, ובשלישי – מחוז תל אביב - היא עדיין מתבצעת. הדוח מסכם את הביקורת שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021, ומתייחסת לשנים 2019, 2020 ורבעון ראשון 2021 (להלן: "תקופת הביקורת"). עם סיום הביקורת במחוז תל אביב, יופץ הדוח בהתאם. בדוח המצ"ב ניתן דגש מערכתי – הן ברמה הארצית, והן ברמה המחוזית - לשווה ולשונה בין המחוזות שכבר נבדקו. הביקורת במחוז תל אביב טרם שולבה בו.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, מבוצעת ביקורת בוועדות האתיקה, כנושא ליבה, בשלושה מחוזות. מצ"ב דוח הביקורת של ועדת האתיקה של מחוז מרכז, שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021, ומתייחסת לשנים ,2019 2020 ורבעון ראשון 2021 (להלן: "תקופת הביקורת"). הבחירה במחוז מרכז לביקורת ועדת האתיקה נועדה לעמוד על אופן היערכותו בתחום זה, וכדי לוודא את תקינות פעולתו מלכתחילה.
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, בוצעה ביקורת ועדות האתיקה בשלושה מחוזות, כנושא ליבה. מצ"ב דוח הביקורת על ועדת האתיקה של מחוז צפון, שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021. הביקורת מתייחסת ל-27 חודשים בשנים 2019, 2020 ורבעון ראשון 2021 (1.1.19-31.3.21 - להלן: "תקופת הביקורת").
אמיר ויזל, מבקר הלשכה
להלן דו"ח מבקר הלשכה לשנת 2020, כפי שאושר על ידי המועצה הארצית של הלשכה בישיבתה מיום 24.11.2021.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון