הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד יוסף ויצמן, משנה לראש הלשכה, יו"ר (משותף) ועדת בית משפט - עורכי הדין
בהמשך לפעילותנו מול הנהלת בתי המשפט ולפקיעת התקנות, אנו מעדכנים כי החל מיום 03.03.2023 תופסק גביית האגרה על הגשת בקשות ביניים בהליכים אזרחיים.
צוות הצרכנות
כמנהגנו, גם השנה, לקראת חג הפסח, אנו יוצאים במבצע הנחות לרכישת תווי קנייה של שופרסל (תו הזהב), המכובדים ברשתות שיווק שונות, בכפוף למגבלות ותנאים שונים, שחלקם מפורט להלן.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה על הפורום הפלילי
הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים מפרסם דף מידע לעורכי דין ומייצגים בעקבות כניסת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט – 2019 לתוקף.
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
עו"ד ואיל חלאילה, יו"ר ועדת התמחות ארצית, מר אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
למאגר המפקחים על ההתמחות מטעם לשכת עורכי הדין דרושים/ות עורכי/ות דין מתנדבים/ות, חדורי/ות מוטיבציה ורצון לתרום תרומה מהותית לאיכות המקצוע, לשם ביצוע פיקוח על תקינות ואיכות הליך ההתמחות במשרדי המאמנים בכל חלקי הארץ.
דבורה ברלינר, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, יו"ר ועדת המינויים
ועדת המינויים החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 14(א) ולפי סעיף 15(א) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961, למנות את עורכי הדין המנויים בפסקה א’ כחברי בית דין משמעתי ארצי וכחברי בית דין בבתי הדין המשמעתיים המחוזיים.
כל המשרות להתמחות אצל שופטים בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובבתי הדין לעבודה בכל המחוזות לשנת 2024 פורסמו באתר קודקס.
גזברות ארצית, הנהלת בתי המשפט
שינויי אגרות, פקדונות וסכומים נוספים, בשל שינויי מדד*.
מחלקת קשרי חברים
לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
בעקבות ביקורות במשרדי עורכי דין הנערכות על ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, מוצאת ועדת היגוי לנותני שירות עסקי בלשכה, לשוב ולהזכיר את עיקרי החובות החלות על עורכי הדין במסגרת תפקידם כ"נותני שירות עסקי", וביניהם לעניין אופן מילוי "טופס הכרת לקוח", בעת מתן שירות עסקי.
דף מס' 1 מתוך 20 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון