הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

ועדת ביקורת
אחרי שנים רבות בהן לא מונתה ועדת ביקורת ללשכת עורכי הדין, מונו ביולי 2019 11 חברים לוועדה חשובה זו. ועדת הביקורת הינה גוף סטטוטורי, עצמאי ובלתי תלוי לחלוטין (להלן: "ועדת הביקורת"). חברי הוועדה פועלים לצורך שיקום מערך הבקרה והביקורת בלשכת עורכי הדין שסבלה במשך שנים ממחדלים וליקויים חמורים במערך זה. דו"ח פעילות זה הינו דו"ח פעילות שלישי (להלן: "דו"ח פעילות שלישי") ומתייחס לתקופה מיום 11.12.2020 עד ליום 31.12.2021.
הנהלת בתי המשפט
אגף מערכות מידע ומחשוב של הנהלת בתי המשפט פועל בכל האמצעים שעומדים לרשותו לתיקון המצב בהקדם האפשרי על מנת שהמערכת תשוב לפעילות סדירה במהרה. במקרים דחופים תישלח הודעה מתאימה על ידי המזכירות.
אתי מויאל, רשמת המתווכים, משרד המשפטים
משרד המשפטים מודיע בזאת על הקמת מאגר מועמדים לשמש נותני שירותים בבחינות לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין, בהתאם להוראות חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק), ותקנותיו. נותני השירותים הנדרשים הם: כותבי שאלות לבחינה, בודקי שאלון הבחינה ובודקי עררים.
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, ההנחיה שלפיה לא יידחו מן המרשם מסמכים אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, ואשר אינם עומדים בדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018 , תימשך בשלב זה עד ליום 23.01.22 (כולל).
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, לא יידחו מן המרשם מסמכים, אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, בתאריכים 12.1.11 ועד 16.1.22 (כולל) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות. בתקופה האמורה המסמכים ייקלטו לתיקים ללא בדיקת מחדלים. האמור לא יחול על מסמכים המוגשים לבית המשפט העליון.
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח ריבוי מקרי התחלואה והבידודים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולשם שמירה על בריאות הציבור, בעלי הדין, עורכי הדין, העובדים והשופטים, ועל מנת לאפשר רציפות תפקודית במערכת בתי המשפט, להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין מיום 10.1.2022.
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה. עו"ד שאין ביכולתו/ה לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר על פי ההנחיות והטופס שלהלן.
מחלקת קשרי חברים
לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.
גזברות הלשכה
איך משלמים דמי חבר? איני מצליח/ה לשלם באתר; איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים? איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר? האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה? איך מעדכנים פרטים? ועוד.
דף מס' 1 מתוך 113 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון