המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2021 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 3.12.2020.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הצגת דוחות ביצוע תקציבי המחוזות עבור מחצית שנת 2021. 2. הצגת דוחות מבקר הלשכה. 3. אישור העברות תקציביות. 4. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך עע"מ 6329/20 גיא זומר נ’ מיטל כץ, הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, ד"ר אביחי מנדלבליט - היועמ"ש לממשלה ומשרד המשפטים. 5. בקשה להצטרפות הלשכה להליך ע"א 907/21 היס נ’ פלוני. 6. בקשתו של עו"ד דניאל מורוז לעתור נגד משרדי הממשלה בעניין קליטת עובדים עולים חדשים. 7. בחירת נציג לוועדה למינוי יועץ משפטי לממשלה. 8. מינוי ועדת ביקורת לפרויקט שכר מצווה. 9. דיון בדבר קיומו של חשש לניגוד עניינים – עו"ד רועי ביטון. 10. החלטות בעניין החברה הכלכלית. 11. בוררויות. 12. מינוי משנים לראש הלשכה. 13. עדכונים בוועדות המקצועיות. 14. עדכון שכר מבקר הלשכה. 15. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. מינוי יו"ר ועדת אתיקה ארצית. 2. אישור הקמת ועדת זכויות אדם בצל מגפות ומצבי חירום. 3. חידוש ביטוח בריאות. 4. הצגת דוחות ביצוע תקציבי המחוזות עבור מחצית שנת 2021. 5. אישור תשלום דמי חבר לנציגי הלשכה בלה"ב. 6. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך עע"מ 6329/20 גיא זומר נ’ מיטל כץ, הממונה על חופש המידע במשרד המשפטים, ד"ר אביחי מנדלבליט היועמ"ש לממשלה ומשרד המשפטים. 7. בקשה להצטרפות הלשכה להליך ע"א 907/21 היס נ’ פלוני. 8. בקשתו של עו"ד דניאל מורוז לעתור נגד משרדי הממשלה בעניין קליטת עובדים עולים חדשים. 9. בוררויות. 10. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור העברות תקציביות. 2. דו"ח פעילות שנתית של ועדת הביקורת לשנת 2020. 3. אישור תוכנית ביקורת פנימית לשנת 2021. 4. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך בעניין נטע מור נ’ אלעד מגורים. 5. בוררויות. 6. בישיבת המועצה הארצית הקבועה, תידרש המועצה לבחור את נציגי הלשכה בוועדות הבאות: • ועדת הסנגוריה הציבורית. • ועדה לקביעת רשימת נאמנים לחדלות פירעון של תאגיד. • ועדה לקביעת רשימת נאמנים לחדלות פירעון של יחיד. • חבר/ת ועדת המינויים של לשכת עורכי הדין. 7. מינוי משנים וסגני ראש הלשכה. 8. אישור נקיטת הליך משפטי כנגד מסיג גבול המקצוע, מר רוני חן. 9. סוגיית המשך ניהול ההליך בתיק נגד מסיג גבול המקצוע, מר ירון מאירי (ת"א 68296-07-20). 10. שונות.
דף מס' 1 מתוך 5 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון