המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2021 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 3.12.2020.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: אישור קריטריונים החדשים לקרן הסיוע לעורכי הדין.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור תקציבי מחוזות הלשכה לשנת 2021. 2. מינוי דירקטוריון שכר מצווה. 3. קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל. 4. שכר טרחה קובלים. 5. ועדת רביזיה. 6. הצעה לתיקון הכללים – שמירת חומר ארכיוני. 7. כללי ראיונות – דחיית מועד ראיונות. 8. בוררויות. 9. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. בחירת רואה חשבון ללשכה. 2. בקשתו של מר אשרף אלשיך להתקבל כחבר הלשכה. 3. המשך דיון בחירת יועץ משפטי ללשכה. 4. ועדת חריגים שכר מצווה. 5. שונות.
דף מס' 1 מתוך 5 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון