מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
ניתנת בזאת הודעה בדבר דחיית מועדים בקשר עם המכרז הנדון, כדלקמן: על אף האמור במסמכי המכרז ובהודעות קודמות של הלשכה, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ג’, 24.5.2022 עד השעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
ניתנת בזאת הודעה בדבר דחיית מועדים בקשר עם המכרז הנדון, כדלקמן: על אף האמור במסמכי המכרז ובהודעות קודמות של הלשכה, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ג’, 24.5.2022 עד השעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותים שונים בתחומי המדיה לצורך שידור שיתוף/הקלטה והפצת תוכן וכן שירותי אולפן, צילום, עריכה ושירותי ליווי ותמיכה מקצועית וטכנית, הכל על פי התנאים וכמפורט במסמכי מכרז פומבי זה מס’ 4/2022. את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 8.5.2022 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלני כוח אדם מורשים בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996 לצורך קבלת הצעות לשירותי כח אדם זמני, מקצועי ושאינו מקצועי, לפרויקטים משתנים מעת לעת במסגרת מכרז מסגרת פומבי מס’ 3/2022. את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 8.5.2022 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
ניתנת בזאת הודעה בדבר המכרז הנדון, כדלקמן:
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלני שירות בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996 לצורך קבלת הצעות לשירותי ניקיון במשרדי הלשכה ברח’ דניאל פריש 3 ו- 10 תל אביב במסגרת מכרז פומבי מס’ 5/2022. מבין ההצעות שתוגשנה למכרז יהיה רשאי המזמין לבחור זוכה יחיד אשר הצעתו תנוקד בניקוד הגבוה ביותר באמות המידה בהשוואה לניקוד אותו קיבלו יתר ההצעות. את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 24.5.2022 בשעה 15:00.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון