הודעות וחדשות

הנחיה להגשת בקשה להתקבל כחבר בלשכה שלא במסגרת הרשמה לבחינות הסמכה

07.07.2022

קבלה כחבר הלשכה מתבצעת על פי הוראות הדין אך ורק במסגרת טקסי קבלת חברים חדשים על פי כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), התשכ"ב-1962, הנערכים ארבע פעמים בשנה.

 

בעלי זכאות להתקבל כחבר/ה בלשכה שלא במסגרת בקשה לגשת לבחינות הסמכה (כגון מי שקיבלו פטור מבחינות ההסמכה, או שעברו את בחינות ההסמכה בעבר אך לא נמנו על המבקשים להתקבל כחברים בטקס הסמכה כלשהו, אם בעקבות החלטה על עיכוב בקבלתם כחברים ואם מסיבה אחרת) חייבים לפנות מיוזמתם ללשכה, ולבקש להימנות על המוסמכים בטקס ההסמכה הקרוב, וזאת במהלך אחד ממועדי ההרשמה לבחינות המפורסמים באתר, ובכל מקרה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הטקס.

את ההרשמה יש לבצע אך ורק באמצעות טפסי הרישום הרצ"ב .  

בקשה אשר לא תשלח במועד לא תתקבל  - יש להקפיד ולהירשם במועדי הבחינות המפורסמים באתר.

הלשכה אינה פונה לזכאים להיות מוסמכים, והאחריות לפנות ללשכה ולבקש להימנות על הרשומים לטקס הסמכה הינה על הזכאים בלבד.

 

לבקשה יש להגיש:

 

טופס בקשה

תצהיר

שאילתא

תשלום אגרת רישום וקבלה ללשכה בסך  660 ש"ח -

 ניתן לשלם באתר או בהפקדה לחש' הלשכה 4454120

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון