תנאי שימוש

אפליקציית ’האיזור האישי’ של לשכת עורכי הדין - מדיניות פרטיות

11.10.2018

אפליקציית 'האזור האישי' של לשכת עורכי הדין ("הלשכה") נועדה לשפר את הקשר המקוון בין הלשכה לחבריה ולהרחיב את השירותים שהלשכה מספקת.

האפליקציה כוללת גם תכנים מקצועיים ושיווקיים (כגון מבצעים והטבות שונות לעורכי דין, כנסים וכיוצ"ב).

בנוסף לתנאי השימוש באפליקציה, השימוש בה כפוף גם למדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה הלשכה בפרטיך ואת זכויותיך בעניין.


תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בינך לבין הלשכה. נא קרא אותם בעיון בטרם תשתמש באפליקציה.


אינך חייב להסכים להם, אולם באם אינך מסכים להם, אינך רשאי להשתמש באפליקציה. מובהר שאין כל חובה להשתמש באפליקציה וכל הפעולות שניתנות לביצוע באמצעותה ניתנות לביצוע גם שלא באמצעותה.


מובהר שבין אם אישרת מפורשות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ובין אם לא, כל שימוש שהוא באפליקציה (לרבות הורדתה למכשיר קצה, התקנה, הפעלה, גישה אליה וכו') מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות.


מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.


מסירה ואיסוף מידע אישי

 • במסגרת השימוש באפליקציה ייאסף מידע אודות גישה לאפליקציה ואודות השימוש בה, וכן ייאסף מידע שתמסור ללשכה, אם תבחר למסור, במסגרת השימוש בה: הזמנת כרטיס חבר, הזמנת אישורים או פניות בבקשות שונות (באמצעות כלים ושירותים שיכללו באפליקציה וכיוצ"ב). זאת למעט מידע אודות כרטיסי אשראי המטופל באופן ייחודי כמפורט להלן.
 • המידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה.
 • מידע אודות גישה ושימוש ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות זו.
 • מאגרי המידע של הלשכה רשומים בפנקס מאגרי המידע.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין הלשכה.

שימוש במידע אישי

 • מידע אודות גישה ושימוש באפליקציה ישמש לצורך אבטחה לרבות בקרת וניטור שימוש. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע הלשכה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך).
 • מידע אודות שימוש באפליקציה ככל וייאסף שלא לצורך אבטחה ישמר באופן אנונימי והוא ישמש ללימוד השימוש באפליקציה וטיוב ושיפור התכנים והשירותים שבה.
 • הלשכה יכול שתשייך משתמשים לקבוצות משתמשים על מנת להתאים להם תכנים ייעודיים (למשל: תכנים למתמחים, תכנים לעורכי הדין, תכנים לעורכי דין העוסקים בתחום מסוימים וכו').
 • מידע שתמסור ללשכה ישמש על מנת לספק לך מענה, מוצר או שירות או בקשת לקבל.
 • מידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש בהתאם לשימושים להם נועדו מאגרי המידע של הלשכה (ובכלל זאת ניהול פעילות הלשכה למול חבריה כגון: ניהול פנקס עורכי הדין ושיוך עורכי הדין למחוזות, ניהול ספר עורכי הדין, הכנת פנקס בוחרים, תיעוד תשלומים) וכן כמפורט במדיניות זו.

אבטחת מידע

 • הלשכה נוקטת אמצעים שונים לאבטחת מידע אישי באפליקציה.
 • בכל מקרה של חשש לחשיפה או לשיבוש של מידע אישי, יש לפנות מידית ללשכה ולפנות בהתאם להנחיותיה.

מידע אודות כרטיסי אשראי

 • האפליקציה כוללת כלים לביצוע תשלומים ורכישות מקוונים. כל התשלומים באפליקציה נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי.
 • האפליקציה עומדת בתנאי תקן אבטחת המידעPCI DSS.
 • פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באפליקציה ואינם מועברים באמצעותה. מידע אודות ביצוע תשלומים ורכישות מועבר ללשכה מהגורם הסולק (לצורך ידוע הלשכה בדבר ביצוע התשלום. המידע מועבר ללא פרטים מלאים על כרטיס האשראי לשם זיהוי ומניעת שיבושים בזיכוי משלמים).
 • בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה. למידע נוסף אודות התקן האמור, ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org 
  או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה):

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx 

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci


עוגיות/ טכנולוגיות דומות ואבטחת מידע

הכניסה לאפליקציה נעשית באמצעות מספר רישיון, תאריך לידה וקוד גישה* ("אמצעי גישה"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.


לנוחות השימוש, אמצעי הגישה ישמרו על מכשירי הקצה באמצעות עוגיות או טכנלוגיות אחרות לתכלית דומה, כך שהמשתמש לא יידרש בכל כניסה לאפליקציה להזין מחדש את אמצעי הגישה.


ככל והגישה למכשיר הקצה אינה מוגנת בסיסמא מומלץ למחוק את אמצעי הגישה באמצעות בחירה באופציה יציאה מהמערכת שבתפריט האפליקציה.


בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה, יש לפנות ללשכה ולמחוק את אמצעי הגישה כאמור. אין לבצע כל תשלום או כל פעולה אחרת באפליקציה עד לסיום הבירור בפניה.


זכות עיון

 • זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של הלשכה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי הלשכה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.
 • אם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.
 • במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

 • הלשכה לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
 • הלשכה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • מידע אישי יכול שיימסר לצדדים שלישים על מנת לספק לך מוצרים או שירותים אותם ביקשת לקבל או על מנת לספק ללשכה שירותים בקשר עם האפליקציה (לרבות בקשר עם שירותים שבקשת לקבל באמצעות האפליקציה), בכפוף ליישום הסדרים חוזיים להגנה ולהגבלה על השימוש במידע האישי בהתאם להחניות רשם מאגרי המידע ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) (תשע"ז-2017) ("תקנות אבטחת מידע").
 • הלשכה תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישים במקרים הבאים: 
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהלשכה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של הלשכה או של חבריה.
  • לחברות בנות של הלשכה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.
  • בדיקה או בירור של חברות האשראי.
 • יחד עם זאת היכולת למנוע לחלוטין אירועי אבטחת מידע היא מוגבלת, משכך והגם שהלשכה נוקטת ותנקוט אמצעים כאמור, הלשכה לא תהא אחראית לכל אירוע אבטחת מידע אלא אם פעלה ברשלנות רבתי.

אחריות מוגבלת ללשכה

הגם שהלשכה נקטה ותנקוט אמצעים לאבטחת מידע, אין יכולת למנוע לחלוטין אירועי אבטחת מידע (כהגדרתם בתקנות אבטחת מידע).


כמו כן השימוש באפליקציה הוא רשות ואינו חובה. האפליקציה מהווה ערוץ שירות נוסף שהלשכה מעמידה לחבריה לצד לערוצים אחרים שונים.


משכך אחריות הלשכה מתמצית בנקיטת הצעדים האמורים, ובשום מקרה הלשכה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב אירוע אבטחת מידע, אלא אם נגרם באופן ישיר כתוצאה מרשלנות רבתי של הלשכה, שאז תוגבל אחריות הלשכה לנזקים ישירים שנגרמו למשתמש בגובה מחצית דמי החבר השנתיים ששולמו על ידו בשנה בה אירע נזק כאמור.


שינויים במדיניות הפרטיות

הלשכה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.


דין

על מדיניות פרטיות זו (כמו גם על תנאי השימוש) יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון