הודעות וחדשות

הודעה לציבור עורכי הדין והמתמחים בדבר החזרי אגרות ששולמו ביתר

03.11.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

הלשכה פועלת מזה זמן באופן יזום להשבת הכספים שבנדון בהתאם ליתרות הזכות הרשומות אצלה, ואף שלחה הודעות בנושא לזכאים. עם זאת, כל מי שסבור כי הוא זכאי להחזר כאמור ולא קיבל הודעה על ביצוע ההחזר
ו/או מי שקיבל הודעה אך סבור כי נפלה טעות כלשהי בסכום ההחזר שצורף להודעה, יכול לפנות בבקשה לבדיקת זכאותו.

בעבר נתנה לשכת עורכי הדין את האפשרות למי שנרשמו לבחינת ההסמכה לשלם מראש את אגרת הקבלה ללשכה בסך 660 ₪.

 

כמו כן, לגבי נבחנים ששילמו עבור בחינה ולא הופיעו אליה, בין אם בחינה בכתב ובין אם בחינה בעל-פה בשנים שזו נהגה, זקפה הלשכה לזכות הנבחן את חלק האגרה שהנבחן זכאי להשבתו (שעומד לפי הכללים על 80% מהאגרה ששולמה), כיתרת זכות עבור תשלום לבחינה הבאה.

 

יתכן גם כי ברשות הלשכה כספים ששילמו נבחנים עקב טעותם שלהם, אם כפל תשלום של אגרות מכל סוג שהוא, אם תשלום עבור בקשה להתאמות שהתקבלה (כאשר הבקשה מוצדקת וניתנות התאמות, אין לשלם אגרת בקשה).

 

בשנים האחרונות החליטה הלשכה לשנות את מדיניותה. כיום נבחן נדרש שלא לשלם את אגרת הרישום כחבר הלשכה עד לאחר קבלת הודעה מאת הלשכה על כך שעמד בהצלחה בבחינת ההסמכה, וכי הוא זכאי לקבלה לשורותיה.

 

כמו כן, הלשכה משיבה את יתרת האגרה לנבחן שלא הופיע לבחינה (בשיעור הקבוע בכללים - 80% מאגרת הבחינה), אלא אם כן ביקש הנבחן בכתב לזקוף לזכותו את יתרת האגרה ששילם לצורך היבחנות חוזרת בעתיד.

 

הלשכה פועלת מזה זמן באופן יזום להשבת הכספים האמורים בהתאם ליתרות הזכות הרשומות אצלה, ואף שלחה הודעות בנושא לזכאים. עם זאת, כל מי שסבור כי הוא זכאי להחזר כאמור ולא קיבל הודעה על ביצוע ההחזר ו/או מי שקיבל הודעה אך סבור כי נפלה טעות כלשהי בסכום ההחזר שצורף להודעה, יכול לפנות בבקשה לבדיקת זכאותו לדוא"ל: mitmahim@israelbar.org.il, ופנייתו תיבדק.

 

לפנייה יש לצרף אסמכתאות ככל שישנן, וכן פירוט של הנימוקים לזכאות להחזר ו/או לפגם שנפל בחישוב גובה ההחזר בהודעה.

 

החזר הכספים יתבצע באמצעות שליחת המחאה לנבחן על פי פרטי הרישום המעודכנים המצויים בלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון