מכרזים

מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין - נוסחי ערבויות מעודכנים (נספחים י"ב ו- י"ג)

17.12.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך להודעה מיום 10.12.2020 על "הארכת המועד להגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין, וכן הודעות נוספות", ולשם נוחיות המציעים, מצ"ב נוסחים מעודכנים של ערבויות ההגשה והביצוע.
כאמור בהודעה מיום 10.12.2020, יש לבצע תיקון לנוסחים באופן הבא:
  • בסעיף 6 לנספח י"ב למסמכי המכרז (בעמ' 200) – בעניין ערבות ביצוע- יתוקן האמור בסעיף, באופן בו המילה "בתקופה" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בתוקפה".
  • בנספח י"ג למסמכי המכרז (בעמ' 202) – בעניין ערבות הגשה – תוקנו מספרי הסעיפים, באופן בו מספרי הסעיף 8-14 הוחלפו, ובמקומם ייכתב 1-7.
  • בסעיף 2 לנספח י"ג למסמכי המכרז (בעמ' 202) – בעניין ערבות הגשה – תוקן האמור בסעיף, באופן בו המילה " ספטמבר" תמחק ובמקומה יבוא "אוקטובר".
  • בסעיף 6 לנספח י"ג למסמכי המכרז (בעמ' 202) – בעניין ערבות הגשה - תוקן האמור בסעיף, באופן בו המילה "בתקופה" נמחקה ובמקומה נרשם "בתוקפה".

מצ"ב נוסחי הערבויות המעודכנות

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון