מכרזים

מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין - הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות

22.12.2020

לשכת עורכי הדין בישראל

במסגרת החלטתה מהיום (22.12.2020), החליטה ועדת המכרזים כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 31.12.2020.

בהמשך לפניית לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין (להלן: "המכרז") אשר פורסמה ביום 25.10.2020 ולהודעה מיום 10.12.2020 בדבר הארכת מועד להגשת הצעות למכרז, מבקשת לשכת עורכי הדין להודיע כדלקמן:

 

במסגרת החלטתה מהיום (22.12.2020), החליטה ועדת המכרזים כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 31.12.2020.

 

בהתאם, הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 31.12.2020 בשעה 15:30. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. במועד מסירת ההצעה על המציע לקבל אישור בכתב על מסירת ההצעה.

 

מלבד האמור לעיל, אין בהודעה זו לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון