בחינות הסמכה

הנחיות לנבחן המבקש להגיש ערר על תוצאות בחינת ההסמכה - מועד חורף 2020

11.01.2021

מחלקת מתמחים

מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.

הנחיות לנבחן המבקש להגיש ערר על תוצאות בחינת ההסמכה - מועד חורף 2020

 1. מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר - בכתובת www.israelbar.co.il .
 2. לאחר הכניסה לאזור האישי באתר יש לבחור בתפריט הימני את הלשונית "תיק מתמחה". במסך שיוצג, יש לבחור משורת הניווט שבראש העמוד את ההפניה ל"בחינות התמחות/הסמכה". ליד מועד הבחינה יופיע לחצן "הגשת ערר". יש ללחוץ עליו עם העכבר ולהיכנס לטופס האלקטרוני המיועד להגשת עררים.
 3. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.

  ערר על ציון במטלת הכתיבה
 4. בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית, ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ב-1962, עבור ערר על הציון במטלת הכתיבה חלה חובת תשלום של 60 ש"ח בגין ערר שלא התקבל. ערר שלא התקבל – ערר שבעקבותיו לא עלה הציון הכולל של הנבחן במטלת הכתיבה. נבחן שהערר שהגיש לא התקבל חייב בתשלום האגרה לאחר קבלת הציון בערר. אי תשלום עלול להביא להקפאת הטיפול בהמשך תהליכי ההסמכה והקבלה ללשכה. 
 5. לתשומת לבכם, על פי תקנה 18ה(ב) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1963, הציון הסופי של הנבחן יהיה הציון שנקבע בערר. לא תישמע הטענה לפיה הגשת ערר הביאה להפחתת ציון ואף לאי מעבר הבחינה.
 6. חל איסור על הנבחנים לציין בערר את שמם או פרט מזהה כלשהו, ובכלל זה מקום מגורים או מוסד לימודים. כמו כן חל איסור לציין את הציון שקיבל העורר בחלק זה או בכל חלק אחר מחלקי הבחינה, לרבות הציון הכולל. ערר שיכלול פרטים אלה לא יתקבל.
 7. יובהר ויודגש כי מטלת הכתיבה שלגביה הוגש ערר תיבדק במלואה על כל מרכיביה על ידי הבוחן שידון בערר, והציון הסופי יקבע מסיכום ציוני הבדיקה בכל המימדים.

  ערר על שאלות רב ברירה – חלקים ב' ו-ג' של הבחינה 
 8. בעררים על חלק ב' של הבחינה (דין דיוני), על הערר לנקוב במספר השאלה לפי מספר הגרסה בה נבחן מגיש הערר.
 9. בגין כל שאלה עליה מוגש ערר יש למלא טופס חדש.
 10. באשר לשאלות בחלקים ב' ו-ג' לבחינה (דין דיוני ודין מהותי), בכל מקרה שהוועדה הבוחנת מחליטה לקבל ערר זה או אחר, ההחלטה חלה על כל הנבחנים בין אם עררו על אותה שאלה ובין אם לאו.
 11. לפיכך, כאשר קבוצת נבחנים מעוניינת להגיש ערר זהה על שאלת רב ברירה, די בכך שאחד מחברי הקבוצה יגיש את הערר על השאלה ואין צורך שכל אחד יגיש בעצמו את הערר, לאור האמור בסעיף 10 לעיל.
 12. לא תישלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאת ערר שהגיש על חלקים אלה, והחלטות הוועדה הבוחנת לגבי כלל העררים תודענה לנבחנים באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה.

  הוראות כלליות 
 13. אורך ערר על מטלת הכתיבה או על שאלה לא יעלה על 2 עמודים.
 14. יש לכלול באופן תמציתי את כל הטיעונים בערר. עם משלוח הערר באמצעות לחיצה על לחצן "שלח" לא יתאפשר תיקון הערר שנשלח. המערכת לא תאפשר לאותו נבחן לשלוח ערר נוסף בגין אותה שאלה.
 15. פרסום הציונים ייעשה ביום 11.1.2021. מתוך התחשבות במשבר הקורונה, הגשת עררים תתאפשר עד לא יאוחר מיום חמישי, 4.2.2021 בשעה 14:00. לאחר מועד זה תיחסם האפשרות להגיש עררים. בהתאם, החל מיום זה ימנו 30 הימים שבמסגרתם על הוועדה הבוחנת ליתן את החלטתה בעררים.
 16. ככל שמצב הדברים יחייב זאת, תיתכן דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת העררים, ובהתאמה למתן החלטת הוועדה בהם.
 17. החלטות הוועדה הבוחנת בעררים הן סופיות ואינן ניתנות לערר נוסף.
 18. הנכם נדרשים לא לפנות ישירות לחברי הוועדה הבוחנת בכתב, ובכל בקשה נא לפנות רק באמצעות מזכירות הלשכה, רח' שופן 1, ירושלים.

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון