החלטות וחוות דעת

נטילת ייצוג על ידי נבחרי ציבור בלשכה בהליכים נגד הלשכה ו/או מוסדותיה – חשש לניגוד עניינים (את/49/21)

04.04.2021

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.

לשכת עורכי הדין הינה גוף סטטוטורי, ומשכך חלים עליה העקרונות וההוראות החלות על רשות מנהלית וציבורית, לפי העניין.

 

בשים לב לתחולתו הרחבה של האיסור המשפטי להימצאות בניגוד עניינים, להוראת סעיף 60(א) לחוק לשכת עורכי הדין, ולהוראת כלל 3 לכללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים), במצב שבו נבחר ציבור בלשכה עלול להשפיע, מכוח תפקידו, במישרין או בעקיפין, על גוף או מוסד אחר בלשכה, ובכל מצב שבו לנבחר הציבור עלולה להיות גישה, מכוח תפקידו, במישרין או בעקיפין, אל חבר בגוף או במוסד אחר בלשכה או אל מידע שאינו פומבי או שטרם פורסם, הרי שעל נבחר הציבור להימנע מלייצג לקוח בהליך נגד הגוף או המוסד האמור.

 

ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.

 

כאמור, המבחן שביסוד הכלל האוסר להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים הוא ברצון למנוע מצב שבו יש סתירה בין הצורך של נבחר הציבור למלא את תפקידו בנאמנות כלפי ציבור לבין אינטרס שיש לו ועלול לפגוע ביכולתו למלא את תפקידו כאמור. משכך, עצם ההימצאות במצב שבו נבחר ציבור מייצג בהליך נגד הלשכה ו/או מוסד ממוסדותיה חותר מניה וביה תחת אותה נאמנות, שכן מצד אחד הרצון לייצג את לקוחו נאמנה ומצד שני הרצון לשרת את האינטרסים של הלשכה ושל ציבור עורכי הדין במסגרת תפקידו. לפיכך, מי שהינו נבחר ציבור בלשכה לא יכול לשמש כמייצג נגד הלשכה או מוסדותיה (ביניהם - ועדות האתיקה ו/או בתי הדין המשמעתיים).

 

הדברים לעיל נכתבו בהינתן שהמדובר בתפקיד התנדבותי שאין בוויתור עליו משום פגיעה בלתי סבירה ומנגד נשמרת זכותו של עורך הדין המייצג לחופש העיסוק, ובהינתן המצב המשפטי כאמור לעיל, הרי שהימנעות מייצוג במקרים האמורים הינה מידתית וסבירה ואין בה כדי לפגוע מעבר לדרוש בנושא התפקיד.

 

זאת ועוד, ככל שקיים הליך תלוי ועומד שבו נבחר ציבור בלשכה מייצג בהליך משפטי שמקים ניגוד עניינים כאמור לעיל, מוצע שעורך הדין יפנה ליושב ראש ועדת האתיקה הארצית לקבלת אישור להמשך הייצוג.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון