מכרזים

הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי מס’ 10/2021 למתן שירותי חקירות פרטיות ללשכת עורכי הדין

07.07.2021

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה" או "עורך המכרז") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות ללשכת עורכי הדין, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה. את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 15.08.2021 בשעה 14:00.
  1. לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה" או "עורך המכרז") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות ללשכת עורכי הדין, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה.
  2. למסמכי המכרז, הכוללים, בין היתר, את השירותים הנדרשים ותנאי ההליך – לחצו כאן
    כל המעוניין להגיש הצעה, יעשה כן, בהתאם למסמכי ההזמנה, במעטפה סגורה שתוגש לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 15.08.2021 בשעה 14:00. (הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז), בצירוף ערבות בנקאית בסכום, כמצוין במסמכי ההזמנה בפרק "ערבות ההצעה".
  3. אין הלשכה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
  4. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגבר נוסח מסמכי ההזמנה.

 

קובץ להורדה
private_investigations_tender_10-2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון