בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין בעניין בחינת מועד חורף (דצמבר) 2021

23.08.2021

הוועדה הבוחנת

בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2021 תיערך באופן המפורט.

הודעת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין בעניין בחינת מועד חורף (דצמבר) 2021

 

(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962)

 

בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2021 תיערך באופן הבא:

 

בחינת ההסמכה תתקיים ביום 28.12.21.

 

קיום הבחינה מותנה בהיתכנות האפשרות המעשית לקיימה במסגרת הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין.

 

בחלקה הראשון של הבחינה יידרשו הנבחנים לבצע מטלת כתיבה אחת מבין מטלה אחת או יותר שבשאלון הבחינה. משך הזמן לביצוע מטלה זו הינו 45 דקות (משך הזמן הנקוב כאן, ולגבי כל חלק מן הבחינה, אינו כולל תוספות זמן לבעלי התאמה זו). משקלו של חלק זה בציון הסופי יעמוד בבחינה זו על 20%.

 

בחלקה השני של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין הדיוני, ויידרשו להשיב על 40 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

 1. סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין;
 2. סדרי הדין הפלילי לרבות דיני הראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, נטילת אמצעי זיהוי וסמכויות האכיפה;
 3. סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות, דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי המשפט האזרחי;
 4. הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל, כינוס נכסים וחדלות פירעון;
 5. היבטים דיוניים של חוקי היסוד;
 6. סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לרבות הגשת תלונות ובירורן, העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.

משך הזמן למענה על חלק זה הינו 100 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 40%.

 

לרשימת החיקוקים בהם יידרשו הנבחנים להפגין ידע והבנה בחלק ב' של הבחינה לחצו כאן.

 

בחלקה השלישי של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין המהותי, ויידרשו להשיב על 40 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

 1. דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין;
 2. דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה;
 3. דיני הקניין, לרבות דיני הירושה;
 4. משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;
 5. דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי דין;
 6. חוקי יסוד;
 7. מיסוי מקרקעין;
 8. התיישנות.

משך הזמן למענה על חלק זה הינו 160 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 40%.

 

בחלקה השלישי של הבחינה יחולק לנבחנים קובץ דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. לקובץ יהיה תוכן עניינים.

 

לרשימת החיקוקים בהם יידרשו הנבחנים להפגין ידע והבנה בחלק ג' של הבחינה לחצו כאן.

 

כל החיקוקים, הן ברשימת החיקוקים המתייחסת לחלק ב' של הבחינה הן ברשימת החיקוקים המתייחסת לחלק ג' של הבחינה, הם בנוסחם שבתוקף חודש ימים לפני מועד הבחינה, וכפי שפורשו בפסקי הדין שהתפרסמו בדפוס, במדיה דיגיטלית, במאגרי הפסיקה באינטרנט בפלטפורמות השונות לרבות המסחריות, ובאתרי אינטרנט המפרסמים פסיקה לרבות אתר הרשות השופטת, עד לא פחות משלושה חודשים לפני הבחינה.

 

קובץ להורדה
bar_exams_winter_2021_part_2_legislation.pdf bar_exams_winter_2021_part_3_legislation.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון