הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים - Helene Achache

13.02.2022

יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers

מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.

13 בפברואר 2022

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

המועצה הארצית

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים

 

 

Helene Achache      

 

 

התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים לדוא"ל: judit@israelbar.org.il 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון