בחינות הסמכה

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים על חלקים ב’ ו-ג’ של הבחינה במועד קיץ 2022

10.08.2022

מחלקת בחינות והסמכה

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 9.8.22 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לחלקים ב’ ו-ג’ של בחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 28.6.22.

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים על חלקים ב' ו-ג' של הבחינה במועד קיץ 2022

 

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן התכנסה ביום 9.8.22 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לחלקים ב' ו-ג' של בחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 28.6.22.

לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות: 

בפרק ג' – דין מהותי:

בשאלה 31 תוכר תשובה ג' כתשובה נכונה נוספת.

שאלה 33 - נפסלה.

לאחר עיון ודיון בעררים שהוגשו על שאלות אחרות בבחינה, לא מצאה הוועדה כי נפלו טעות או פגם כלשהם בשאלות או בתשובות הנכונות כפי שפורסמו במסגרת פיתרון הבחינה.

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא.לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש. 

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

 

 

 

מחלקת בחינות

התמחות והסמכה

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון