מכרזים

הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת פומבי מכרז מס’ 1/2023 – רכש רישוי תוכנות מייקרוסופט לפי מפרט וכמויות

19.01.2023

לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה ספקים, שהינם משווקים מורשים לאספקת רכש רישוי תוכנות מייקרוסופט, בתוקף, להגיש הצעות מחיר לרכש רישוי תוכנות מקוריות בהתאם לתנאי השימוש והתיעוד מחברת מייקרוסופט ולרבות אחריות יצרן, אספקת עדכונים שוטפים ותמיכה בתקלות. המועד האחרון להגשת הצעות המחיר למכרז: 31.1.2023 בשעה 15:00.

הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת פומבי מכרז מס' 1/2023 –

רכש רישוי תוכנות מייקרוסופט לפי מפרט וכמויות

  1. לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה ספקים, שהינם משווקים מורשים לאספקת רכש רישוי תוכנות מייקרוסופט, בתוקף, להגיש הצעות מחיר לרכש רישוי תוכנות מקוריות בהתאם לתנאי השימוש והתיעוד מחברת מייקרוסופט ולרבות אחריות יצרן, אספקת עדכונים שוטפים ותמיכה בתקלות. במכרז זה ייבחר ספק יחיד והעבודה לא תפוצל.
  2. המציע שייבחר לאספקת השירותים יידרש להמציא ללשכה לפני חתימת ההזמנה העתק מכל אישור/רישיון/רישוי ו/או הרשאה הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים וכן את כל האישורים התקפים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. 
  3. תקופת ההתקשרות תהיה שנה ממועד תחילת אספקת הרישיונות. ללשכה שמורה הזכות להארכת השירות ב- 4 שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם.
  4. בכפוף לעמידה בתנאי הסף ייבחר הזוכה על פי הצעת המחיר בלבד. למען הסדר הטוב מודגש בזאת כי הלשכה שומרת על זכותה לשנות את הכמויות המפורטות בטופס הצעת המחיר.
  5. מכרז זה ייערך כמכרז פומבי, בהתאם להוראות תקנה 1ב לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").
  6. המועד האחרון להגשת הצעות המחיר למכרז: 31.1.2023 בשעה 15:00.
  7. שאלות ובקשות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"לlawinfo@israelbar.org.il , לא יאוחר מיום 24.1.2023 בשעה 15:00.
  8. את ההצעות יש להגיש בצירוף טופס פרטי מציע במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, ברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 15:00 ובכל אופן לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שלא תתקבל עד למועד הקובע לא תשתתף במכרז.

 

קובץ להורדה
microsoft_software_licensing_tender_1-2023_order_details.xls microsoft_software_licensing_tender_1-2023_annex_1.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון