אתיכאן - אתיקה מקצועית

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי ומועמדות לכהן כנציג/ת ציבור בוועדת האתיקה במחוז מרכז

31.07.2019

ועדת המינויים

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי או כנציג/ת ציבור בוועדת האתיקה, מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
 

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי במחוז מרכז

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חברי לשכה הרשומים במחוז מרכז
 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות שיש עמן קלון
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה ועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה כחבר בית דין משמעתי מחוזי

הזמנה לראיון - הוועדה רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון ובכללם מועמדים שיש נגדם תלונה לוועדת האתיקה או קובלנה לבית הדין המשמעתי.

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן: 

   

   

 

את טפסי המועמדות יש להגיש עד ליום 28.8.19, לכתובת דוא"ל: rishum@merkazbar.org.il או בפקס: 153-36905541

 

 

הזמנה להגשת מועמדות לכהן כנציגי ציבור בוועדת האתיקה במחוז מרכז

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את נציגי הציבור בוועדת האתיקה הארצית ובוועדות האתיקה המחוזיות.

 

על המועמדים/ות לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • תואר ראשון L.L.B במשפטים.
 • אינו/ה חבר/ה בלשכת עוה"ד או לחילופין חברותו/ה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב. לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין הוא/היא ראוי/ה להתמנות.
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לתפקיד (לפחות 2 ישיבות בחודש).

כל המעוניין/ת להתמנות כנציג ציבור בוועדת האתיקה במחוז מרכז* מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:     

 

* מילוי התפקיד הוא בהתנדבות וללא שכר.

 

את טפסי המועמדות לנציגי הציבור בוועדת האתיקה המחוזית/ארצית יש להגיש עד ליום 28.8.19, למייל: adi@israelbar.org.il

, או לפקס: 6361320 - 1533

 

דוד חשין

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס

יו"ר ועדת המינויים

 


הודעות קודמות


 
 

 

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי/הארצי

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות, או העדר חברות בבית הדין המשמעתי
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי הארצי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • שמונה שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות, או העדר חברות בבית הדין המשמעתי
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין*

*   בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים יישקל מינוי לכהונה נוספת.

** הוועדה רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון.

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי/הארצי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן: 

   

   

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 15.11.17, לכתובות כדלקמן:

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז תל אביב – rebecca@tabar.org.il או לפקס: 6950563 - 03

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז ירושלים – sharon@jer-bar.org.il או לפקס: 5610554 - 02

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז חיפה – revital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הצפון – karmella.k@Israelbar.org.il או לפקס: 6015112 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הדרום – israelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6278815 - 08

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי הארצי – iris@israelbar.org.il או לפקס: 6958696 - 03

 

 

הזמנה להגשת מועמדות לכהן כנציגי ציבור בוועדת האתיקה המחוזית/הארצית

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את נציגי הציבור בוועדת האתיקה הארצית ובוועדות האתיקה המחוזיות.

 

על המועמדים/ות לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • תואר ראשון L.L.B במשפטים.
 • אינו/ה חבר/ה בלשכת עוה"ד או לחילופין חברותו/ה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב. לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין הוא/היא ראוי/ה להתמנות.
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לתפקיד (לפחות 2 ישיבות בחודש).

כל המעוניין/ת להתמנות כנציג ציבור בוועדת האתיקה המחוזית/הארצית* מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:     

 

* מילוי התפקיד הוא בהתנדבות וללא שכר.

 

את טפסי המועמדות לנציגי הציבור בוועדת האתיקה המחוזית/ארצית יש להגיש עד ליום 15.11.17, למייל: minuim@israelbar.org.il

, או לפקס: 6361320 - 1533

 

דוד חשין

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס

יו"ר ועדת המינויים

  


 

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי במחוז חיפה

המועמדות הינה לקדנציה שהחלה בינואר 2014 וזאת בשל מחסור בחברי בית דין במחוז חיפה  

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי במחוז חיפה לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות*
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה
 • התחייבות לפעילות אחת לשבוע לאור העומס ודרישות בית הדין

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון.
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין*

* בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים ישקל מינוי לכהונה נוספת

** הועדה רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי במחוז חיפה מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות (ואת הוראות החוק הרלוונטיות) שלהלן:

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 30.4.15 לדוא"ל: revital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

יעקב טירקל

שופט בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר ועדת המינויים

 


 

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי/הארצי

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה וועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות*
 • רישום כחבר בוועד המחוז של בית הדין אליו מוגשת המועמדות
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי הארצי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • שמונה שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות*
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ת ועד מחוזי

* בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים תשקול הוועדה מינוי לכהונה נוספת

** ועדת משנה של ועדת המינויים רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי/הארצי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות* שלהלן:

טופס מועמדות פורמט

טופס מועמדות פורמט

 

*את החוק והכללים שברשימה המצורפת, ניתן למצוא גם במדור אתיקה מקצועית - חקיקה.

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 13.10.13, לכתובות כדלקמן:

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז תל אביב – minuim@tabar.org.il או לפקס: 6918074 - 03

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז ירושלים – sharon@jer-bar.org.il או לפקס: 5610554 - 02

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז חיפה – revital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הצפון – nazareth@Israelbar.org.il או לפקס: 6015112 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הדרום – israelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6239369 - 08

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי הארצי – efrat.l@israelbar.org.il או לפקס: 6918180 - 03

 

نقابة المحامين في إسرائيل دعوة لتقديم طلبات مرشحين لعضوية محكمة الطاعة أللوائية / القطرية

 

יעקב טירקל

שופט בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר ועדת המינויים


הזמנה להגשת מועמדות לכהן כנציג ציבור בוועדת האתיקה המחוזית/הארצית

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה וועדת מינויים אשר תפקידה למנות את נציגי הציבור בוועדת האתיקה הארצית ובוועדות האתיקה המחוזיות.

 

על המועמדים/ות לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • בוגר/ת תואר ראשון L.L.B במשפטים.
 • אינו/ה חבר/ה בלשכת עוה"ד או לחילופין חברותו/ה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב. לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין הוא/היא ראוי/ה להתמנות.
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לתפקיד (לפחות 2 ישיבות בחודש).

כל המעוניין/ת להתמנות כנציג ציבור בועדת האתיקה המחוזית/הארצית מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות* שלהלן:

פורמט

פורמט

*את החוק והכללים שברשימה המצורפת, ניתן למצוא גם במדור אתיקה מקצועית - חקיקה.

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 13.10.13, לכתובות כדלקמן:

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביבminuim@tabar.org.il או לפקס: 6918074 - 03

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז ירושליםsharon@jer-bar.org.il או לפקס: 5610554 - 02

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז חיפהrevital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז צפוןnazareth@Israelbar.org.il או לפקס: 6015112 - 04

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז דרוםisraelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6239369 - 08

נציגים בוועדת האתיקה ארציתefrat.l@israelbar.org.il או לפקס: 6918180 - 03

מילוי התפקיד הינו בהתנדבות וללא שכר.

نقابة المحامين في إسرائيل دعوة لتقديم طلبات مرشحين لوظيفة مندوب ألجمهور بلجنة آداب المهنة أللوائية / القطرية

 

יעקב טירקל

שופט בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר ועדת המינויים


 

הודעה על מינוי חברים לבית הדין המשמעתי הארצי

בהתאם לסעיף 14 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי הארצי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • שמונה שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון.
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין הארצי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 7.9.11, כדלקמן: לדוא"ל: etika@israelbar.org.il או לפקס: 6918696 - 03

 

טובה שטרסברג- כהן

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר וועדת המינויים


הודעה על מינוי חברים לבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז דרום

בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון.
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי במחוז הדרום מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:  

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 7.9.11, כדלקמן:

 

לדוא"ל: israelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6239369 - 08

 

טובה שטרסברג- כהן

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר וועדת המינויים


 

 

הודעה על הצורך במינוי חברים לבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז חיפה

 

בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

 

לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון.
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי במחוז חיפה מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:  

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 11.6.11 לדוא"ל:  revital_a@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

 

טובה שטרסברג- כהן

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר וועדת המינויים

 


 

הודעה על הצורך במינוי חברים לבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז תל אביב

 

בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

 

לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון.
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי במחוז תל אביב מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:  

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 12.2.11 לדוא"ל: minuim@tabar.org.il  או לפקס: 6918074 - 03

 

טובה שטרסברג- כהן

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר וועדת המינויים


הודעה על מינוי חברים לבית הדין המשמעתי המחוזי/הארצי

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה וועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות, או העדר חברות בבית הדין המשמעתי
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי הארצי לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • שמונה שנות חברות בלשכה לפחות
 • עיסוק פעיל בעריכת דין
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
 • חברות בבית הדין המשמעתי פחות משלוש קדנציות, או העדר חברות בבית הדין המשמעתי
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

לא כשיר/ה להיבחר:

 • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
 • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
 • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה וועד מחוזי
 • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי/הארצי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:    

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 27.6.09, לכתובות כדלקמן:

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז תל אביב – minuim@tabar.org.il או לפקס: 6918074 - 03

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז ירושלים – district@jer-bar.org.il או לפקס: 5610554 - 02

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז חיפה – ruth@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הצפון – tareq.s@Israelbar.org.il או לפקס: 6015112 - 04

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי במחוז הדרום – israelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6239369 - 08

מועמדות לחברי בית הדין המשמעתי הארצי – ronienm@israelbar.org.il או לפקס: 5608217 - 02

 

 

הודעה על מינוי נציגי ציבור בועדת האתיקה המחוזית/הארצית

 

ע"פ חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה וועדת מינויים אשר תפקידה למנות את נציגי הציבור בועדת האתיקה הארצית ובועדות האתיקה המחוזיות.

 

על המועמדים/ות לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • תואר ראשון L.L.B במשפטים.
 • אינו/ה חבר/ה בלשכת עוה"ד או לחילופין חברותו/ה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב. לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
 • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין הוא/היא ראוי/ה להתמנות.
 • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לתפקיד (לפחות 2 ישיבות בחודש).

כל המעוניין/ת להתמנות כנציג ציבור בועדת האתיקה המחוזית/הארצית מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות שלהלן:    

 

את טפסי המועמדות יש להעביר עד ליום 27.6.09, לכתובות כדלקמן:

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב – minuim@tabar.org.il או לפקס: 6918074 - 03

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז ירושלים – district@jer-bar.org.il או לפקס: 5610554 - 02

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז חיפה – ruth@haifabar-law.org.il או לפקס: 8553033 - 04

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז הצפון – tareq.s@Israelbar.org.il או לפקס: 6015112 - 04

נציגים בוועדת האתיקה של ועד מחוז הדרום – israelbar.darom@gmail.com או לפקס: 6239369 - 08

נציגים בוועדת האתיקה הארצית – ronienm@israelbar.org.il או לפקס: 5608217 - 02

 

טובה שטרסברג- כהן

שופטת בית המשפט העליון בדימוס

יו"ר וועדת המינויים

 

קובץ להורדה
disiplinary_tribunal_central_district_aplicant_form_august_2019.doc disiplinary_tribunal_central_district_aplicant_form_august_2019.pdf ethiks_committee_central_district_rep_of_public_aplicant_form_august_2019.doc ethiks_committee_central_district_rep_of_public_aplicant_form_august_2019.pdf disiplinary_tribunals_relevant_legislation.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון