תנאי שימוש

תנאים לשימוש בפורומים

22.03.2010

תנאים לשימוש בפורומים

(עדכון מרץ 2010)

 

על כניסה ושימוש בפורומים יחולו גם תנאים אלה (בנוסף לתנאי השימוש הכלליים ולתנאי השימוש באתר).

 

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

שימושך בפורומים (בפניה להרשמה, בהרשמה, בכניסה לפורומים, בפרסום הודעות או בכל שימוש אחר שהוא) מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר בכלל ולתנאים אלו בפרט.

 

בחלק מהפורומים חל גם תקנון מפורט המתווסף על תנאים אלו. במקרה של סתירה מפורשת בין האמור בתקנון לבין תנאים אלה או תנאי השימוש באתר יגבר האמור בתקנון.

 

הלשכה שומרת לעצמה הזכות למנות מנהלים לפורומים או לחלקם.

 

הפורומים הם במה לקריאה ולפרסום של מידע בקרב משתתפי הפורום בעניינים להם נועדו. אלא אם הותר מפורשות אין להשתמש בפורומים לצורך פרסום שירותים או מוצרים של המשתתפים או של צדדים שלישיים. במיוחד יש להימנע מפרסום סמוי.

 

הגישה לפורומים מוגבלת ומותרת למשתמשים מורשים בלבד. סוגי המשתמשים המורשים עבור כל פורום ופורום מפורסמים בסמוך לעמוד הגישה לפורום.

 

זהות

ברירת המחדל לגישת משתמשים מורשים לפורומים, היא (בסיומו של תהליך רישום או הזדהות אותו עורך המשתמש), באמצעות הצגת שמם כפי שהוא כתוב במאגרי הלשכה. אתה רשאי לשנות את פרטי זהותך שיוצגו כלפי משתתפי הפורומים אך חל איסור מוחלט על התחזות לאחר, או על יצירת רושם כאילו מדובר באדם אחר. בהתחשב בכמות עורכי הדין בישראל מומלץ במקרה שכזה לבחור בשם דמיוני ובדוי לחלוטין. הלשכה שומרת על זכותה לאסור על משתתפים להשתמש בשמות, אשר לדעתה, יש בהם כדי להטעות בדבר זהות המשתתף בהם.

 

שינויים והפסקות

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להגביל, או לשנות את הפורומים בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

 

אין חובה לפרסם

מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינו מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. הלשכה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

 

הלשכה אינה מתחייבת לאפשר למשתמשים להגיב לפרסומי משתמשים אחרים או לכמות תגובות מסוימת שתתאפשר לכל פרסום ופרסום.

 

למנהלי הפורומים הסמכות הבלעדית להחליט האם להפסיק דיון בעניין מסוים או האם להתיר המשך הדיון בו.

 

המידע שבפורומים

המידע המתפרסם בפורומים מתפרסם בידי המשתמשים בהם, על דעתם ועל אחריותם בלבד! המידע המתפרסם עלול להיות בלתי מדויק, פוגע, משמיץ, בוטה וגס וכיוצ"ב. שימושך בפורומים עלול לחשוף אותך לתגובות משתמשים אחרים. כמו כן אין לדעת אלו תגובות תקבל לתכנים שתפרסם בפורום. אלו עלולות להיות פוגעות, מזיקות, בלתי נכונות, משמיצות וכיוצ"ב.

 

הפורומים מיועדים לשמש במה לפרסומים. הם אינם פרסומי הלשכה ואין לה אחריות להם. הלשכה אינה אחרית, מאמצת, תומכת או מביעה עמדה כלשהיא בקשר עם פרסומי המשתמשים.

יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים בידי משתמשים, כפי שככלל יש לעשות עם פרסומי גולשים באינטרנט.

 

אתה מסכים ומאשר כי הלשכה וכל מי מטעמה אינה והיא לא תהיה אחראית לפרסומי ולשימושי משתמשים בפורומים, ולכל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות עוגמת נפש, הוצאה או כל תוצאה אחרת שתגרם כתוצאה מפרסומי משתמשים בפורומים.

 

הלשכה אינה עורכת צנזורה, פיקוח או בקרה על התכנים המתפרסמים בפורומים. עם זאת הלשכה שומרת לעצמה על הזכות לערוך בדיקות מדגמיות מעת לעת על מנת לוודא קיום תנאי השימוש באתר בכלל ותנאי השימוש בפורמים בפרט.

 

הלשכה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא חובה ליתן הודעה מקדימה או הודעה אחרת כלשהי, להסיר פרסומים או חלק מהם, באם אלו אינם עומדים בתנאי השימוש באתר לרבות בתנאים אלו. אתה מסכים ומאשר כי הלשכה וכל מי מטעמה לא יהיו אחרים להסרה או לאי הסרה של פרסומים או חלקם, לרבות לכל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות עוגמת נפש, הוצאה או כל תוצאה אחרת מהסרת או אי הסרת פרסום.

 • יש להשתמש בשפה נאותה ומנומסת. יש להימנע מהשמצות וגידופים.
 • הבעת דעה מותרת, לרבות ביקורת, אך יש להקפיד על שפה נאותה ושיח ענייני. אין לפרסם דעות במסווה של עובדות. ורצוי לציין ולהבהיר כי הבעת דעה היא אכן כזו.
 • אין לפרסם מידע שיש בו פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הסתה לאלימות, פגיעה בזכות יוצרים או בזכות אחרת של צד שלישי, גזענות, פגיעה ברגשות הציבור, אפליה, שידול, סיוע או עידוד למעשה לא חוקי, הטרדה או עוולה.
 • אין לפרסם מידע מטעה או שקרי.
 • אין להסיר או לשנות פרסומי או פרטי משתמשים אחרים.
 • יש להקפיד ולהעלות מידע רלוונטי לנושא הפורום בלבד.
 • יש להקפיד ולהעלות תכנים נקיים מוירוסים, רוגלות ויתר גורמים מפגעים.
 • אין לפרסם תוכן הפוגע בכללי התנהגות מקובלים ברשת האינטרנט.
 • יש להודיע למנהל הפורום ובמידה ולפורום אין מנהל, לעורך אתר הלשכה, על פרסומים פוגעים.

מדיניות הסרת תכנים

בכל מקרה בו צד שלישי יפנה ללשכה בכתב בטענה כי תוכן שפורסם בפורום כלשהו פוגע בזכות לגיטימית שלו תנהג הלשכה כדלקמן: אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה הפרסום הוא פוגע על פניו, תסיר הלשכה את הפרסום. אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה הפרסום אינו עומד בתנאי השימוש באתר היא תסיר את הפרסום או את החלק הפוגע הנכלל בו (באם הדבר מעשי לפי שיקול דעתה הבלעדי).

 

הסרת פרסום תעשה בתוך זמן סביר וככל הניתן בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת פניה (בכפוף להתקיימות התנאים לעיל להסרה).

 

אתה מסכים ומאשר כי הלשכה וכל מי מטעמה אינה והיא לא תהיה אחראית להסרה או אי הסרה של פרסומי משתמשים בפורומים ולכל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות עוגמת נפש, הוצאה או כל תוצאה אחרת שתגרם כתוצאה מהם.

 

פניה כאמור תכלול לפחות את כל הפרטים הבאים: שם הפונה, מענו, אמצעי קשר עם הפונה (טלפון, דוא"ל, טלפון סלולרי וכו'), הזכות הנפגעת, הפרסום הפוגע – מקום מדוייק של הפרסום (לרבות כתובת העמוד באתר הלשכה), תדפיס הפרסום או ציטוט מתוכו, שם המפרסם, מועד הפרסום.

 

הלשכה שומרת על זכותה לדרוש מסירת פרטים נוספים, או התניית טיפול בפניות במסירת פרטים שונים שידרשו על ידה או פניה באמצעות טופס מסויים כתנאים לטיפול בפניה.

 

זכות השגה בפורומים בהם יש מנהל פורום

במקרה בו הפורום בו התפרסם התוכן הפוגע מנוהל בידי מנהל פורום שמונה על ידי הלשכה. יהיה הצד הטוען לפגיעה רשאי להשיג על החלטת מנהל הפורום שלא להסיר תוכן פוגע, על ידי פנייה לעורך אתר הלשכה שהחלטתו תהיה סופית ומחייבת.

 

התחייבות לשיפוי

אתה מתחייב לשפות את הלשכה על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה במקרה בו צד שלישי יבוא כלפיה בדרישות, טענות, או תובענות שעניינן שימושך בפורומים שבאתר.

 

פרטי משתמשים

בנוסף לקבוע במדיניות הפרטיות הלשכה תהיה רשאית למסור את פרטיך, ככל ויהיו בידיה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת למסירת המידע.
 • חשש לפגיעה בלשכה בחבר  מחבריה או במתמחה.
 • לשם מניעת עבירה או עוולה.
 • לשם מניעת נזק לגוף, חיי אדם או כבודו.
 • במידה והמידע נדרש לצורך הליכים בהם הלשכה מעורבת, עלולה להיות מעורבת או שללשכה יש עניין בהם.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון