"אתיקה מקצועית" - 70 - יחסי עורך דין לקוח: אימות חתימה על ייפוי כוח בהיוועדות חזותית
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/39/20

שאילתה:

ועדת האתיקה הארצית פירסמה את החלטתה בנושא אימות חתימה של עורך-דין על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל המאפשרת את ביצוע האימות תוך ויתור על דרישת הנוכחות הפיזית של הלקוח בפני עוה"ד.

 

בעקבות זאת, התקבלו פניות רבות בבקשה לפרסם החלטה דומה באשר לאימות חתימה של עו"ד על גבי ייפוי כח. זאת, לאור העובדה שרשויות רבות (ובמקרה של הפנייה הספציפית- רשות האוכלוסין וההגירה) ממאנות לכבד ייפוי כח שנערכו בדרך הזו, שכן לטענתם ככל שוועדת האתיקה אינה מחילה את ההחלטה גם ביחס לייפוי כח, אזי שאין באפשרותם לקבל את אותם ייפוי כח המוגשים שלא על פי האמור והדבר פוגע רבות בעיסוקם של עורכי הדין.

 

ההחלטה:

ס׳ 91 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 קובע כי ככל שייפוי הכוח אומת על ידי עו"ד, הרי שבכך ניתן לו תוקף משפטי ואין כל צורך בקיומו של אישור נוסף. עיון מעמיק בסעיף מדגיש, כי אין כל חובה שעורך הדין ולקוחו יהיו נוכחים פיזית לצורך אימות החתימה על גבי ייפוי הכח ובלבד שכל התנאים המפורטים בהחלטה את/313/09 של ועדת האתיקה מתקיימים (כלומר, עוה"ד משוכנע בקיומו וזהותו של הלקוח, קיומה של שליחות בין בכתב ובין בעל פה ושהפעולה שהוא מבצע נכללת ביפוי הכח שניתן). יודגש, כי ככל שמדובר בייפוי כוח המיועד להגשה בפני רשות מסוימת, הטומן בחובו את הדרישה לאימות חתימה ע"י עו"ד (כנדרש בעניין דנן), הרי שעסקינן בדרישה על פי דין של הרשות ובייפוי כח ספציפי ואין זה מסמכותה של ועדת האתיקה הארצית לקבל החלטה בניגוד לדין/נוהל זה. תחולת החלטה את/39/20 על אימות החתימה האמור, נתון להחלטת הרשות בהתאם לצרכים ולמטרת ייפוי הכח. לאור האמור לעיל, המליצה ועדת האתיקה לפנות אל הרשות על מנת שזו תשנה דרישתה בהתאם לשתי החלטות ועדת האתיקה הארצית (המוזכרות לעיל), תאמץ את ההחלטה ותסכים להחילה גם על ענייני הרשות.

 

[מספר החלטה: את/39/20]

 

* נבקש להבהיר, כי חוות הדעת ניתנו על יסוד העובדות המפורטות בפני הוועדות ואם תתבררנה עובדות נוספות, התשובה עשויה להשתנות בהתאם. כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדות לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד ואין בהן כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב על הטענות.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון