"אתיקה מקצועית" - 70 - יחסי עורך דין לקוח: איסור על טיפול נגד לקוח
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/146/19

שאילתה:

הפונה ייצג לקוחות מזדמנים אשר הופנו אליו על ידי לקוח קבוע שהינו אדריכל, לצורך ייצוג בתביעה לפינוי נכס. הלקוח הקבוע פנה אל הפונה וביקש כי משרדו יגיש תביעה נגד הלקוח המזדמן בגין תשלומים שלא שולמו לו ולבעלי מקצוע אחרים במסגרת עבודות שיפוץ שבוצעו בבית הלקוח המזדמן. בשל העובדה שהמשרד טיפל בעבר בלקוח המזדמן במסגרת תביעה, מצא לנכון הפונה לפנות לוועדת האתיקה לצורך קבלת היתר לייצוג הלקוח הקבוע בתביעה כנגד הלקוח המזדמן, וזאת טרם נטילת הייצוג.

 

בפנייתו הדגיש הפונה, כי ככלל הטיפול בלקוח המזדמן נעשה על ידי עו״ד שכיר ממשרדו ולו באופן אישי לא הייתה נגיעה לטיפול בנושא והוא אף אינו מכיר את הלקוח המזדמן באופן אישי. לדבריו, הטיפול שהעניק משרדו בעניין הלקוח המזדמן הסתכם בטיפול בהסדר פשרה שאינו קשור בשום אופן להליך הנוכחי ושכר הטרחה בו היה נמוך ולצורך נקודתי בלבד.

 

ההחלטה:

כלל 16 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ״ו-1986, אוסר על טיפול נגד לקוח בעניין או בקשר לעניין שבו טיפל עורך הדין בעבר למען אותו לקוח, ולחילופין בעניין שיש לגביו זיקה של ממש למידע שקיבל עורך הדין מהלקוח בעבר. כעולה מהחומרים שהובאו בפני הוועדה, המחלוקת הנוכחית הינה סכסוך כספי בין הלקוח המזדמן ללקוח הקבוע. המחלוקת כפי שהוצגה, אינה קשורה באופן מובהק לנושא בו יוצג הלקוח המזדמן (תביעה לפינוי שהוגשה כנגדו). יחד עם זאת, הלקוח המזדמן אכן סבור כי יש קשר בין הדברים וקושר את נושאי הטיפול בתביעתו הנוכחית ואף תולה את נזקיו הנתבעים בין היתר בתביעה הנוכחית ולהסדר הפשרה שנוסח באמצעות משרד הפונה.

אין מחלוקת כי משרדו של הפונה ייצג את הלקוח המזדמן רק בגין הסדר פשרה לפינוי הנכס ואותו הסדר פשרה לא עומד לדיון בתביעה דנן. לפיכך, ניכר כי אין המדובר ״באותו עניין״, אלא ב״שני עניינים״ הקשורים זה לזה כרונולוגית.

הוחלט, כי במקרה דנן לא מתקיימת זיקה ממשית בין הייצוג הקודם להליך הנוכחי. עם זאת, החלטה זו התבססה על המידע אשר הוצג בפני הוועדה, וככל שיתברר בהמשך ההליך כי קיימת זיקה של ממש בין הנושאים, הפונה יהיה כפוף לדין משמעתי.

 

[מספר החלטה: את/146/19]

 

* נבקש להבהיר, כי חוות הדעת ניתנו על יסוד העובדות המפורטות בפני הוועדות ואם תתבררנה עובדות נוספות, התשובה עשויה להשתנות בהתאם. כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדות לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד ואין בהן כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב על הטענות.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון