"אתיקה מקצועית" - 70 - יחסי עורך דין לקוח: איסור על טיפול נגד לקוח
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/147/20

שאילתה:

עוה"ד הפונה שאל האם הוא רשאי להודיע לעמיתו למקצוע (אשר הפנה אליו לקוח המצוי בסכסוך משפטי) כי הצד שכנגד נועץ בו קודם לכן ומשכך הוא מנוע מלטפל בתיק, וכל זאת מבלי לפרט את הסיבות לכך.

 

ההחלטה:

הקושי הטמון בשאלה זו נעוץ בעובדה שאם השואל יחשוף בפני העמית כי הוא חב כלפי הצד שכנגד חובת סודיות, הרי יהיה ברור לכל בר דעת שהשואל סייע או ייעץ לצד שכנגד בנושא הסכסוך. משכך לכאורה, מפר הוא בפועל את חובת הסודיות המוטלת עליו על פי כלל 19 לכללי לשכת עורכי-הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

 

כידוע, חובת הסודיות חלה כלפי כולי עלמא והיא מחייבת את עורך-הדין לשמור בסודיות על מידע שהגיע אליו מהלקוח או מטעמו, הגם שאין לו קשר ענייני לשירות המקצועי. כלומר, חובת הסודיות, בשונה מחיסיון עורך דין-לקוח, חלה ביחס לכל מידע אשר הובא לעורך הדין במסגרת יחסי הייצוג, לפיכך היא רחבה בהרבה מתחולת החיסיון.

 

אכן, חשיפת זהות הלקוח יש בה כדי לחשוף לעיתים את מהות השירות שניתן לו. עם זאת, השמירה על קיום חובת הסודיות כלפי הלקוח נמדדת על פי מעשי או מחדלי עורך הדין, ולא לפי השערות של מי מהצדדים. קרי, גם אם הסיק העמית בנסיבות העניין שהצד שכנגד נועץ בשואל בסכסוך האמור, הרי שאין בכך כדי ללמד על הפרת חובת הסודיות על ידי השואל.

 

משכך, "דרך המלך" הנה לפעול בהתאם להוראות כלל 12 לכללי הלשכה, שכן כלל זה אינו מחייב את עורך הדין שבחר שלא לקבל לטיפולו תיק כזה או אחר לפרט לפונה את סיבת סירובו, ובכך נשמרת חובת הסודיות. לאור האמור לעיל, עורך-הדין רשאי ליידע את עמיתו כי הוא מנוע מלטפל בתיק, וזאת מבלי לפרט את הסיבות לכך.

 

[ מספר החלטה: את/147/20]

 

* נבקש להבהיר, כי חוות הדעת ניתנו על יסוד העובדות המפורטות בפני הוועדות ואם תתבררנה עובדות נוספות, התשובה עשויה להשתנות בהתאם. כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדות לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד ואין בהן כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב על הטענות.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון