"אתיקה מקצועית" - 70 - סודיות וחיסיון: הצהרה בדבר תושבות מס
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
השאילתא:
הפונה הפנה את הוועדה להצהרה בדבר תושבות מס של בנק דיסקונט, אשר בסופה נדרש עוה״ד הנאמן להצהיר: ״הנני הנאמן של הנהנה המזוהה לעיל, הנהנה מילא הפרטים וחתם על הטופס, אין בידי מידע סותר לגבי מעמד הנהנה״.
לטענת הפונה, הצהרה זו מנוגדת לחובת הסודיות (חיסיון) החלה עליו כלפי מרשו וחתימתו עליה מנוגדת לכלל 10 לכללי האתיקה, הקובע את האיסור על מתן ערבות.
ההחלטה:
ההצהרה בטופס מהווה ״הצהרה שלילית״. ככל שעוה״ד אינו מחזיק בידיו מידע סותר, הרי שאין כלל בנמצא מידע שיש לגביו חיסיון. ככל שעורך הדין מחזיק בידו מידע סותר, אזי שאין הוא יכול לחתום על ההצהרה. לכן, אין כל קושי לעניין החיסיון.
באשר לאיסור על מתן ערבות, אין במתן ההצהרה משום ערבות או התחייבות לטובת הלקוח. לפיכך, אין כל מניעה לחתום על הצהרת עוה״ד.
מס' ההחלטה:
את/210/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון