"אתיקה מקצועית" - 70 - ניגוד עניינים: ייצוג שני צדדים בעסקת מכר ורכישה בנאמנות
26.01.2021 | שבט תשפ"א | גליון מס' 70
מס' ההחלטה:
את/22/20

שאילתה:

הפונה שאל האם עורך דין יכול לייצג שני צדדים בעסקת מכר ובנוסף לקנות את הדירה עבור הלקוח בנאמנות. יודגש, כי עורך הדין ייצג את המוכר בקניית דירה לאחרונה.

 

ההחלטה:

סעיפים 14-16 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ״ו- 1986 (להלן: ״הכללים״) נועדו למנוע מעורך הדין להיקלע למצב בו הוא מצוי בניגוד עניינים. כלל 14(ב) לכללים קובע כי עורך דין לא ייצג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין. עם זאת, סעיף 14(ד) לכללים מחריג את סעיף 14(ב) לכללים ומאפשר לעורך הדין לייצג את שני הצדדים בעסקת מכר, כל עוד ישנה הסכמה בכתב. לפיכך, בהנחה והצדדים הסכימו בכתב כי עורך הדין ייצג את שני הצדדים בעסקה, אין מניעה מעורך הדין לייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקת המכר. כמו כן, העובדה שעורך הדין ייצג את המוכר ברכישת דירה לאחרונה אינה משנה את התשובה, שכן אין בכך כדי להפוך את אותו לקוח ללקוח קבוע.

 

לעניין סוגיית החזקת הדירה בנאמנות יצוין, כי החזקת דירה בנאמנות עבור לקוח אינה הופכת את עורך הדין לבעל הנכס. עם זאת, כאשר עורך הדין מחזיק עבור לקוח דירה בנאמנות לאורך זמן, אותו לקוח הופך ללקוחו הקבוע של אותו עורך דין. לכן, מכח סעיף 14(ג) לכללים, לא יוכל עורך הדין לייצג את המוכר בעסקה. אולם, בהתאם לכלל 14(ד) לכללים ניתן להחריג את האיסור הקבוע בסעיף 14(ג), וזאת באמצעות הסכמה בכתב של הצדדים, לאחר שהובא לידיעת הצד השני דבר קיומה של הנאמנות על ידי עורך הדין.

 

[מספר החלטה: את/22/20]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון