"אתיקה מקצועית" - 69 - עורך הדין ובית המשפט: מיזם להעברת תיקים בין עו"ד
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
מס' ההחלטה:
את 75/19

השאילתה:

הפונה מבקש להקים מיזם להעברת תיקים בין חברים כאשר ייחוד המיזם יהיה בתיעוד פרטי הפונה והמקרה. לטענתו איתר צורך בתיעוד של הפרטים הנלווים להעברת תיק מעו"ד אחד למשנהו מאחר ולאורך השנים גילה כי הפנה תיקים רבים רק כדי למצוא בשלב מאוחר יותר כי עורך הדין אליו הופנה התיק לא זוכר את עובדת ההפניה; אבדו או לא עודכנו פרטי הלקוח כך שלא ניתן ליצור עמו קשר ועוד.

 

איפיוני המערכת המוצעת:

 • המעביר יבצע תיעוד מלא של התיק המועבר.
 • כל עו"ד שיירשם למערכת יוכל לבצע הן העברה והן קבלה של תיקים.
 • המערכת תשווק במודל עסקי של דמי מנוי חודשיים בלבד.
 • שכר הטרחה הוא עניין למשא ומתן עם הלקוח בלבד. למערכת אין כל קשר לכך.
 • תקנון המערכת קובע באופן מפורש כי על עורך הדין לפעול בין היתר לפי כללי האתיקה תוך ציון ספציפי של כללי העברת תיקים בין עורכי דין ובכללם כלל 30 לכללי האתיקה המקצועית.
 • עו"ד שיעבור על כללי האתיקה, תופסק פעילותו במיזם.

עמדת הוועדה: הוועדה בחנה קיומה של מניעה אתית על פי הדין:

 1. סעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961
  "עורך דין לא יעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאינו עורך דין או עם אדם שאינו עורך דין זר כהגדרתו בסעיף 98א, ולא ישתף אדם כזה בהכנסותיו – אם ברוטו ואם נטו – בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו. אולם רשאי עורך דין לשתף בהכנסותיו את בן הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה או בעודו רשום במרשם כהגדרתו בסעיף 98א ושל עורך דין או של עורך דין זר שממנו רכש את עסקו".

  עולה השאלה, האם עצם תשלום דמי המנוי לחברה בע"מ בגין מערכת שמסייעת בהליך הפניית התיקים מהווה שיתוף בהכנסות, בניגוד לסעיף 58 לחוק, לטענת הפונה - התשלום למפעיל המערכת נעשה על דרך תשלום קבוע, שאינו מותנה בהעברת התיק מדובר בתשלום שנושא בו עורך הדין, לבחירתו, בגין שירותי התיעוד של המערכת.
 2. כלל 11ב' לכללי לשכת עורכי הדין [אתיקה מקצועית] התשמ"ו-1986
  כלל 11ב(א) קובע כי "עורך דין לא ייתן שירות משפטי ללקוח, שהפנה אליו גוף - שאינו עורך דין, שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין - הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים."

  לטענת הפונה המערכת מאפשרת לתעד את העברת התיקים, תוך שפעולת ההעברה או ההפניה נעשית בין עורכי הדין. העברת התיק איננה נעשית על ידי המערכת.
 3. כלל 30 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986
  כלל 30 לפיו "עורך דין המעביר ענין לטיפולו המקצועי של חברו, לא יהיה זכאי לחלק בשכר הטרחה אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת, ובלבד שאם נבצר מעורך הדין המעביר לטפל בענין בשל הוראות סעיף 14, אסור לו לקבל תשלום כלשהו מעורך הדין המקבל את הענין לטיפולו." לטענת הפונה כחלק מהחברות במערכת, נדרשים עורכי הדין לפעול לפי כללי האתיקה וכלל 30 ביניהם.

בעוד שהמיזם מוצג כמערכת לתיעוד פרטי ההפניה, בפני הוועדה עלה חשש כי הוא יכול להתפתח ל"פלטפורמת מסחר" שכן, כל עו"ד שיירשם למערכת יוכל לבצע הן העברה והן קבלה של תיקים. עצם קיומה של פלטפורמת מסחר עלולה להוביל לכדי ביצוע עבירה אתית, בהיותה מבוססת על החריג לכלל 30, על פיו עורך דין לא יחלוק בשכ"ט בגין עניין שהעביר אלא אם הושגה הסכמה (זו מטבע הדברים חייבת להיות של עורך הדין הנעבר והלקוח כאחד).

על ידי כך, עלולה להיווצר מציאות בה עורכי דין רוקמים עסקאות מאחורי גבם של לקוחות, בניסיון לסכם את פרטי העברת התיק, תוך שהם מציגים בפני הלקוח אך ורק את ההסכמה המוגמרת ברגע הנוח מבחינתם, דבר היוצר מציאות שאינה רצויה, מהטעמים הבאים:

 1. רקיחת עסקה מאחורי גבו של הלקוח - כמוסבר לעיל ניתן להניח שבמקרים רבים, עורך הדין המעביר יציע ללקוח את העברת התיק בנסיבות בהן כל שעל הלקוח הוא לומר "כן" להצעה מסוימת (זהות המטפל; שכ"ט), שגובשה זה מכבר. 
 2. ניתן גם להניח, כי העסקה שתוצג ללקוח תהיה זו הכדאית ביותר בעבור עורך הדין המעביר, ולאו דווקא העסקה הכדאית ביותר מבחינת הלקוח (מבחינת שכר הטרחה ומבחינת רמתו ובקיאותו של עורך הדין הנעבר). האמור מהווה ניגוד אינטרסים כפשוטו האופף את "העסקה" שגובשה במתכונת זו. 
 3. מצבים כאלה עלולים לעורר תרעומת ואף להבאיש את ריחו של ציבור עורכי הדין, שעוסקים במסחר בתיקים ביניהם וסוגרים "דילים" (גם אם מותנים בהסכמה), בשעה שהלקוח היה סבור כי הם מטפלים בענייניו לגופם, ובמקום עוסקים במסחר כאמור שלא בידיעתו. 
 4. ניתן לצפות מעורך דין שאינו מעוניין או אינו יכול לקבל תיק לטיפולו, כי יעמיד את הלקוח על כך בהזדמנות הראשונה ולמצער בתוך פרק זמן סביר, בהתאם לנסיבות העניין. לעומת זאת, פלטפורמת המסחר האמורה מתמרצת עיסוק בהפניית התיקים וברקיחת הסכמי תיווך בהם; ההודעה ללקוח תבוא לאחר מכן, בעיתוי המתאים לעורך הדין המעביר – לא בהזדמנות הראשונה ולאו דווקא בעיתוי שנדרש ללקוח.

ההחלטה:

לאחר דיון מעמיק בפנייה, מצאה הוועדה כי המיזם אינו עומד בכללי האתיקה מהנימוקים שלהלן:

 

המערכת המוצעת מספקת תיעוד של פרטי ההתקשרות בין עורכי הדין בקשר עם העברת התיק הספציפי כגון, שמות עורכי הדין וההסדר הכספי ביניהם. אולם, בנוסף למידע זה, מידע על אודות התיק ופרטי הלקוחות מועלה אף הוא למערכת לצורך העברתו בהמשך לעורכי דין אחרים.

 

כתוצאה מכך, פרטי הלקוח ופרטי המקרה בגינו פנה הלקוח אל עורך הדין הופכים להיות מידע החשוף לגוף מסחרי שאינו עורך הדין, ללא ידיעתו של הלקוח ולצורך עשיית שימוש על ידי גוף אחר ולמטרת יצירת רווח (דמי תיווך) עבור עורך הדין שאינו יכול לטפל בתיק מסיבותיו הוא.

 

הסיטואציה המתוארת לעיל אינה עומדת בכללים לכאורה, מאחר ונוצר חשש להפרת חובת הסודיות המוטלת על עורכי דין, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם כבוד המקצוע וחובתו של עוה"ד.

 

ככל שאדם מעוניין לחלוק את פרטיו ופרטי עניינו המשפטי עם גוף חיצוני כאמור, הוא רשאי לעשות זאת ישירות מול אותו גוף ואין זה ראוי שהעברת מידע זה תעשה על ידי עורך הדין, אלא אם עורך הדין נשכר למטרה זו כחלק משירותיו המקצועיים.

 

ככלל, מיזמים מהסוג האמור אשר נראה כי סופם ליצור פלטפורמות מסחר בתיקים, מעוררים קושי רב בהיבט האתי וועדת האתיקה הארצית מוצאת לנכון כי יש להימנע מלהתירם.  

 

[ראו החלטת ועדת האתיקה הארצית את 11/18 אשר פורסמה בבטאון "אתיקה מקצועית", גיליון מס' 67]

 

[מספר החלטה את 75/19]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון