"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: גבייה מתוך קצבת נכות מביטוח לאומי
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
השאילתא:
עוה"ד פנה בעניינו של לקוח, אותו ייצג בתביעה לנכות מעבודה מול הביטוח הלאומי. במסגרת הטיפול בתביעתו של הלקוח הושגו נכויות זמניות בשיעורים שונים לתקופה של 10 חודשים, לאחריהם נקבעה ללקוח נכות קבועה המזכה בקצבה חודשית. עוה"ד מבקש לדעת כיצד עליו לגבות שכר טרחתו מהלקוח, והאם התקופות הזמניות נכללות בתקופות בגינן נגבה שכר טרחה.
ההחלטה:
סעיף 315ד’ (א)(2)(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 קובע כי קצבה זמנית תהיה חלק ממניין 60 חודשי הקצבה שמותר לגבות לפי החוק. יש לשים לב כי כשמדובר בנכות מעבודה, לפי סעיף 315ד’ (ג)(5) יש לחשב את התקופה בגינה התקבלו דמי פגיעה כחלק ממניין 60 החודשים.
מס' ההחלטה:
שכ"ט 49/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון