"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: שכ"ט לאור קיזוז חובות קודמים מקצבה
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
השאילתא:
עו"ד ייצגה לקוחה, נכה המרותקת לכיסא גלגלים ואם חד הורית ל-5 ילדים. עוה"ד ביקרה אצל הלקוחה והחתימה אותה על ייפוי כוח ועל ויתור סודיות רפואית. בין הצדדים לא נחתם הסכם שכ"ט ועורכת הדין טוענת שהשאירה אצל הלקוחה דף פירוט של הביטוח הלאומי לפיו סיכמו כי שכר טרחתה יהיה 15% לפי ההסבר של הביטוח הלאומי וכן, הוצאות בסך 600 ש"ח.
עיקר המחלוקת נעוצה בעובדה כי עורכת הדין השיגה ללקוחה קצבה מהביטוח הלאומי, אך ללקוחה היה חוב בשל מזונות שקיבלה ממוסד זה ולכן קוזזו חובותיה מסכום רטרואקטיבי של הקצבה, ובנוסף גם הופסקו לה תשלומי המזונות ממוסד זה בעקבות הקצבה שהושגה לה.
עורכת הדין טוענת כי חובותיה האישיים של הלקוחה אינם מעניינה ואינם אמורים להשפיע על שכרה. עיקר הסכסוך נעוץ בכך שאין הסכם שכ"ט בין הצדדים.
ההחלטה:
כפי שציינה עוה"ד, אכן חובותיה האישיים של הלקוחה אינם אמורים להשפיע על גובה שכר הטרחה ראו סעיף 315ד’(ג)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. הוועדה מציינת כי שיעור של 15% כשכר טרחה הנו סביר בכפוף לכך שעוה"ד גבתה דמי פתיחת תיק בסך 800 ש"ח בלבד, בצירוף מע"מ. ככל שעוה"ד גבתה סכום גבוה יותר, אזי, שכה"ט הסביר יעמוד על 13.75% + מע"מ מגובה הקצבה.
מאחר שאין בידי עוה"ד הסכם שכ"ט בכתב, אזי יחולו הוראות סעיף 315ז’ לחוק הביטוח הלאומי ולפיו, עורכת הדין תוכל לגבות עד 85% מהשכר כמצוין לעיל. הוועדה שבה ומדגישה את החשיבות של החתמת הלקוחות על הסכם שכר טרחה טרם תחילת העבודה.
מס' ההחלטה:
שכ"ט 59/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון