"אתיקה מקצועית" - 69 - החלטות ועדת שכר טרחה: הוצאות משפטיות על פי חוק המכר (דירות), התשל"ג -1972
27.04.2020 | אייר תש"פ | גליון מס' 69
השאילתא:
לוועדת שכ"ט הוגשו בקשות לעיון מחדש בתיק שכ"ט 66/16 ובהמלצה אשר פורסמה בגיליון אתיקה מקצועית 64 בנושא פרשנות שניתנה על ידי הוועדה לתוכן והיקף המילים "הוצאות משפטיות" בסעיף 6(ג) לחוק המכר (דירות), התשל"ג -1972, עמדת הוועדה כפי שפורסמה בעבר, מנוגדת לנייר עמדה אשר נחתם לאחרונה על ידי הממונה על חוק המכר מטעם משרד הבינוי והשיכון.
ההחלטה:
עיקר השאלה האם הסך המקסימאלי הקבוע חוק המכר, כולל הוצאות בעבור עריכת תשריט בית משותף ואגרות ממשלתיות.
החלטת הועדה משנת 2016 לפיה "הסכום המקסימאלי כולל את כל ההוצאות, לרבות, תשריטים, רישום פרצלציה ורישום בלשכת המקרקעין" מבוססת על פרשנות רחבה לסעיף 6ג’ (א)(3) לפיו, "כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה מכר".
לאור פרסום נייר העמדה מטעם הממונה על חוק המכר, נערך דיון מחדש והוועדה מאמצת את עמדת הממונה.
מס' ההחלטה:
שכ"ט 84/19, 75/19, 74/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון