חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (איסור עיסוק בתיווך), תשל"א - 1971
תאריך לועזי:
01.01.1971
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת תשל"א 845
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון