חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (הוראת שעה - תיקון), התשנ"ז - 1996
תאריך לועזי:
01.01.1996
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת תשנ"ז, 21
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון